ടാഗ്

Schorl

schorl 

Schorl

Schorl tourmaline ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഇനം സ്തോറിൽ ആണ്, ഗ്രൂപ്പ് സോഡിയം ഇരുമ്പ് എൻഡ്ഓംബർ. ഇത് 95% അല്ലെങ്കിൽ ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!