ടാഗ്

ഓറഞ്ച് കയാനൈറ്റ്

ഓറഞ്ച് കയ്യൈറ്റ് ടാൻസാനിയ

ഓറഞ്ച് കയാനൈറ്റ്, ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നും

ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നുള്ള ഓറഞ്ച് കയ്യൈറ്റ് വീഡിയോ കായനൈറ്റ് സാധാരണയായി നീല സിലിക്കേറ്റ് ധാതുവാണ്, സാധാരണയായി അലുമിനിയം-സമ്പന്നമായ മെറ്റാമെർഫിക പെഗ്മാറ്റിറ്റ്സ് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻററി റോക്കും കാണപ്പെടുന്നു. കയായിറ്റ് ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!