ടാഗ്

നൂമമിറ്റ്

ഗ്രീൻലാന്റിൽ നിന്നുള്ള നൂമമിറ്റ്

ഗ്രീൻലാന്റിൽ നിന്നുള്ള നൂമമിറ്റ്

ടാഗുകൾ
നൂൺമിറ്റ്, ഗ്രീൻലാൻറ് വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള നൂമുമ്മൈറ്റ്, അപൂർവ്വമായി ധാതുക്കളായ ജിടൈറ്റ്, ആന്തോമൈലൈറ്റ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപൂർവ്വ മെറ്റാമെർഫിക് പാറയാണ്. പേരിന് ... കൂടുതൽ
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!