ടാഗ്

Malaia garnet

മാലിയാ ഗാർണറ്റ് കെനിയ

കെനിയയിൽ നിന്നുള്ള മലേയ ഗാർണറ്റ്

ടാഗുകൾ
കാൻലിയയുടെ വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള മാളിയ ഗാർണറ്റ് ആണ് മാളിയ ഗാർണറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മലയ ഗാർണെറ്റ്. കറുത്ത ചെറുതായി പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഒരു gemological ജേർണലാണ് പേര്.
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!