ടാഗ്

ഹിബോണൈറ്റ്

ഹിബോണൈറ്റ് മഡഗാസ്കർ

മഡഗാസ്കറിൽ നിന്നുള്ള ഹിബോനിറ്റ്

Hibonite വീഡിയോയിൽ Hibonite (Ca, Ce) (അൽ, ടി, എം ജി) 12-19 ഒരു ഷഡ്പദവും ഒരു ഷഡ്കോണൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയുമുള്ള ഒരു തവിട്ട് കറുത്ത ധാതുവാണ്. ഇത് ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!