ടാഗ്

സില്ലിമാനൈറ്റ് പൂച്ചയുടെ കണ്ണ്

സില്ലിമാനൈറ്റ് പൂച്ചയുടെ കണ്ണ് രത്നം ആനുകൂല്യങ്ങളും വിലയും അർത്ഥമാക്കുന്നു 

സില്ലിമാനൈറ്റ് പൂച്ചയുടെ കണ്ണ്

സില്ലിമാനൈറ്റ് പൂച്ചയുടെ കണ്ണ് രത്നം ആനുകൂല്യങ്ങളും വിലയും അർത്ഥമാക്കുന്നു. സില്ലിമാനൈറ്റ് പൂച്ചയുടെ കണ്ണിനെ ചിലപ്പോൾ ഫൈബ്രോലൈറ്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്, കാരണം അതിന്റെ പരലുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!