ടാഗ്

വൈഡൂര്യം

വൈഡൂര്യം

വൈഡൂര്യം

ക്രിസോപ്രേസ് വീഡിയോ ക്രിസോപ്രേസ് കല്ല് അർത്ഥം. ക്രിസോപ്രേസ് കാബോകോൺ രത്‌നക്കല്ലുകൾ പലപ്പോഴും ആഭരണങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു: മോതിരം, മാല, കമ്മലുകൾ, മുത്തുകൾ, ബ്രേസ്ലെറ്റ്, പെൻഡന്റ്. ഗ്രീൻ അഗേറ്റ് ക്രിസോപ്രേസ്, ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!