ടാഗ്

വെർഡലൈറ്റ്

വെർഡലൈറ്റ് 

വെർഡലൈറ്റ്

വെർഡലൈറ്റ് വെർഡലൈറ്റ് രത്നം ഒരു പച്ച ടൂർമാലൈനാണ്. കമ്മലുകൾ, വളയങ്ങൾ, മാല, ബ്രേസ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡന്റ് എന്നിങ്ങനെ വെർഡലൈറ്റ് രത്നം ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇഷ്‌ടാനുസൃത ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ....
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!