ടാഗ്

മുന്തിരി

മുന്തിരി അഗേറ്റ്

മുന്തിരി അഗേറ്റ്

ഗ്രേപ്പ് അഗേറ്റ് ഗ്രേപ്പ് അഗേറ്റ് എന്നത് വ്യാപാര നാമമാണ്, ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോട്രിയോയ്ഡൽ ചാൽസെഡോണി ആണ്. ബോട്ട്രോയിഡൽ എന്നാൽ ചെറിയ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള പരലുകൾ ഉള്ളവയാണ് ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!