ടാഗ്

മാർക്കസൈറ്റ്

മാർക്കൈറ്റിനൊപ്പം ക്വാർട്സ്

മാർക്കൈറ്റിനൊപ്പം ക്വാർട്സ്

മാർക്കസൈറ്റിനൊപ്പം ക്വാർട്സ്, അപൂർവ രത്നമാണ്. മാർക്കസൈറ്റ്, ക്വാർട്സ് എന്നിവ വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അപൂർവ്വമായി ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുന്നു. മാർക്കസൈറ്റ് ദി ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!