ടാഗ്

പൈറോപ്പ്

പൈറോപ്പ് മാണിക്യം  

പൈറോപ്പ് മാണിക്യം

പൈറോപ്പ് ഗാർനെറ്റ് ഗാർനെറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമാണ് മിനറൽ പൈറോപ്പ്. ഗാർനെറ്റ് കുടുംബത്തിലെ ഒരേയൊരു അംഗമാണിത് ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!