ടാഗ്

പച്ചയായ

വെർഡലൈറ്റ് 

വെർഡലൈറ്റ്

വെർഡലൈറ്റ് വെർഡലൈറ്റ് രത്നം ഒരു പച്ച ടൂർമാലൈനാണ്. കമ്മലുകൾ, വളയങ്ങൾ, മാല, ബ്രേസ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡന്റ് എന്നിങ്ങനെ വെർഡലൈറ്റ് രത്നം ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇഷ്‌ടാനുസൃത ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ....
കൂടുതല് വായിക്കുക
ഗ്രീൻ സഫയര്  

ഗ്രീൻ സഫയര്

ഗ്രീൻ സഫയർ, കംബോഡിയയിലെ പെയ്‌ലിനിൽ നിന്നുള്ള ഷെയർ ട്വീറ്റ്പിൻഷെയർഷെയർ
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!