ടാഗ്

തീ

ഫയർ ഒപാൽ  

ഫയർ ഒപാൽ

ഫയർ ഒപാൽ അർത്ഥം. കമ്മലുകൾ, വളയങ്ങൾ, മാല, ബ്രേസ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡന്റ് എന്നിങ്ങനെ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോ ഫയർ ഓപൽ കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇഷ്‌ടാനുസൃത ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ....
കൂടുതല് വായിക്കുക
ഫയർ Agate 

ഫയർ വൈഡൂര്യം

ഫയർ അഗേറ്റ് പലതരം ചാൽസിഡോണികളായ ഫയർ അഗേറ്റ്, ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ ചില അർദ്ധ വിലയേറിയ പ്രകൃതിദത്ത രത്നമാണ് ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!