ടാഗ്

ക്രിസോകോള

ക്രിസോകോള മലചൈറ്റ്

ക്രിസോകോള മലചൈറ്റ്

ആഴത്തിലുള്ള പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഒരു വയലിൽ ആഴത്തിലുള്ള ടർക്കോയ്‌സ് നിറമുള്ള ഗംഭീരമായ വൃത്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ക്രിസൊകോള മാലാകൈറ്റ് മലാക്കൈറ്റ്, ക്രിസോകോള എന്നിവ ഒരുമിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്നു. അഥവാ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!