ടാഗ്

ഗ്ലാസ് നിറച്ചു

ഗ്ലാസ് നിറച്ച മാണിക്യം  

ഗ്ലാസ് നിറച്ച മാണിക്യം

മാണിക്യത്തിനുള്ളിലെ ഒടിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളലുകൾ ലെഡ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് പൂരിപ്പിക്കുന്നത് കല്ലിന്റെ സുതാര്യതയെ നാടകീയമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!