ടാഗ്

ഗിലലൈറ്റ്

ഗിലലൈറ്റ് ക്വാർട്സ്, മെഡൂസ ക്വാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൈബ ക്വാർട്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു  

ഗിലലൈറ്റ് ക്വാർട്സ്

ഗിലലൈറ്റ് ക്വാർട്സ്, മെഡൂസ ക്വാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൈബ ക്വാർട്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഗിലലൈറ്റ് ക്വാർട്സ് സാധാരണയായി മെഡൂസ ക്വാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൈബ ക്വാർട്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!