ടാഗ്

കോയി മത്സ്യം

കോയി ഫിഷ് ക്വാർട്സ്  

കോയി ഫിഷ് ക്വാർട്സ്

കോയി ഫിഷ് ക്വാർട്സ് കോയി ഫിഷ് ക്വാർട്സ് ഒരു അപൂർവ രത്നമാണ്. ചുവപ്പും ഓറഞ്ചും ഹെമറ്റൈറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തലുകളാണ്. ഇരുമ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ നിറം ...
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!