ടാഗ്

കക്കോക്സെനൈറ്റ്

ഗോഥൈറ്റ് അമേത്തിസ്റ്റ്

ഗോഥൈറ്റ് അമേത്തിസ്റ്റ്

ഗൊയ്‌തൈറ്റ് അമേത്തിസ്റ്റ് ഗോകൈറ്റ് അമേത്തിസ്റ്റ്, തെറ്റായി കാക്കോക്‌സെനൈറ്റ് അമേത്തിസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!