ടാഗ്

കളർ വ്യതിയാനം മാറ്റുക

കളർ വ്യതിയാനം മാറ്റുക 

ടാൻസാനിയ മുതൽ വർണ്ണ വ്യതിയാനം മാറ്റുക

വർണ്ണ വ്യതിയാനം മാറ്റുക, ടാൻസാനിയ വീഡിയോ, സ്പെസ്ററൈറ്റ്, പൈറോപ് ഗ്നേറ്റിന്റെ ഒരു മിക്സ്. തവിട്ടുനിറമുള്ള ഈ നിറങ്ങളിൽ നിന്ന് തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള നിറം മാറുന്നു.
കൂടുതല് വായിക്കുക
പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!